top of page
  • Avukat Fatma SARI

Kat Mülkiyeti Kanununda Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumluluğu ve Hakları (Madde 34,35,36,37,38,39,40)

Güncelleme tarihi: 14 Mar


Kat Mülkiyeti Kanununda Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumluluğu ve Hakları (Madde 34,35,36,37,38,39,40)

İçindekiler

 

 I - GİRİŞ (Kat Mülkiyeti Kanununda Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumluluğu ve Hakları (Madde 34,35,36,37,38,39,40)


A. KMK'ya göre Yönetici ve Atanması ( Madde 34)


Kat Mülkiyeti Kanununda Yönetici, ana taşınmazın yönetimini sağlayan devamlı bir yönetim organıdır. Kat maliklerini temsil eden yönetici, kat malikleri kurulu kararlarını uygulayıp ana taşınmazın idaresinden sorumludur. 634 Sayılı KMK’ya göre kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler. Bu kimse Yönetici, kurulda Yönetim kurulu olarak adlandırılır. Kanundan da anlaşılacağı üzere dışarıdan bir kimsede yönetici olabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki dışarıdan seçilen yönetici oy kullanma yetkisine sahip değildir. Yine KMK madde 34’e göre; anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması zorunludur. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır. Tabi ki daha önce atanan yönetici yeniden atanabilir. Kat maliklerinin anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaması veya toplanıp bir yönetici atayamamaları halinde o gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. 34. Maddenin (14/11/2007 tarih ve 5711 sayılı Yasayla değişen) son fıkrası yöneticiye bir görev yüklemiştir; Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı üzere kat mülkiyeti ile ilgili olarak değinilmesi gereken en önemli konularından biri yönetici ve atanması olup yöneticilerin bilinçli olarak bu görevi yerine getirmeleri son derece önemlidir.  


B. KMK’ya göre Yöneticinin Görevleri


1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi (Madde 35)


Yöneticinin görevleri KMK’da yönetim işlerinin görülmesi, defter tutulması ve belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması şeklinde yer almıştır. Yönetici kat malikleri kurulu kararlarını uygulamakla görevlidir. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35’de yöneticinin yetki ve görevleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır;


·  Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

·  Anagayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

·  Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

· Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri, ortak giderlerle ilgili kat maliklerinden avans olarak para toplanması,

· Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim nedeniyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması,

·  Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

· Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

· Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması,

· Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve yasal ipotek hakkının kullanılması,

· Toplanan paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması,

·  Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.


Bu maddede sıralanan işler bakımından yönetici görevi gereği zaten bu işleri yapmakla yükümlü ve yetkili olduğundan ayrıca kat malikleri kurulunca yetkilendirilmesine gerek yoktur. Tabi ki kat malikleri kurulunca verilecek diğer yetki ve görevler de yöneticinin sorumluluğundadır.


2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması (Madde 36)


Yöneticinin görevleri arasında en önemli olanlardan bir tanesi de defter tutma ve belgelerin muhafaza edilmesidir. Yönetici kat maliki kurulunun kararlarını, protokolleri, uyarı ve tebligatların özetini, giderleri bu deftere yazmak ve belgeleri saklamakla görevlidir. Noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanan bu defter her takvim yılının ilk ayı içinde yine noter tarafından onaylanarak kapatılacaktır. Burada önemle belirtmek gerekir ki bu görevi yerine getirmeyen yöneticiye KMK madde 36 ve 33’ün son fıkrası gereği idari para cezası ile cezalandırılır. Bu hususta madde 33 son fıkra şöyledir; “Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.” Yine bu hususta madde 36; “Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.” Şeklindedir.


3. İşletme Projesinin Yapılması ( Madde 37)


a. İşletme Projesi


Yönetici seçilmesiyle kat malikleri kurulunca onaylanmış bir işletme projesi yoksa derhal işletme projesi oluşturmakla görevlidir. Yönetici görev yılı içerisinde hangi işlerin yapılacağını ve bu işler için ne kadar paraya ihtiyaç olduğunu, anataşınmazın geliri varsa gelirini ve kat maliklerinden her birinin gider avansını kapsayan bir işletme projesi hazırlar. Ayrıca yönetici kendiliğinden giderlere katılma ve ödeme yöntemini değiştirme yetkisine sahip değildir. Nitekim yönetim planında kabul edilen ödeme yöntemine aykırı işletme projesi oluşturulamaz.


b. İşletme Projesinin Tebliğ Şekli ve İtiraz

 

İşletme projesi tüm kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilmesi halinde bu durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. İtiraz halinde işletme projesinin kesinleşmesi engellenir. Burada önemle değinmek gerekir ki anataşınmazda oturmayan malikin adres bildirmesi halinde işletme projesinin bir örneği taahhütlü mektupla, aksi halde ise Tebligat Kanunu Ek-1 maddesi gereği adreste sürekli oturana veya yararlanana tebliğ edilir. İşletme projesine itiraz edilmesi halinde ise kat malikleri yönetici tarafından toplantıya çağrılır. Bu toplantıda itiraz incelenmek suretiyle bir karar verilir. Bu karar artık kurul kararı olacağından buna itiraz yoluna gidilemeyecektir. Tabi ki KMK madde 33 gereği hakime başvuru hakları saklıdır. Burada Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2012/10344 E. Ve 2012/12033 K.  Ve 08.11.2012 tarihli kararından da açıkça görüleceği üzere Yönetim Kurulunca hazırlanan işletme projesine itiraz eden kat maliki, itirazını önce kat malikleri kuruluna yapmalı, bu konu hakkında genel kurulca bir karar verildikten sonra bu karara da karşı ise o taktirde iptali için hakimin müdahalesine başvurmalıdır. Belirtilen yönteme uyulmadan (kat malikleri kuruluna başvurmadan) doğrudan yönetim kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın mahkemece reddine karar verilmelidir.

 

c. İşletme Projesinin Kesinleşmesi


Kat malikleri kurulunca karara bağlanan işletme projesinin tebliği bu toplantıda bulunanlara yapılmayacaktır. Toplantıda bulunmayan veyahut karara olumlu oy vermeyen kat maliki veya sonradan tebliğ olunanlar bu karara karşı iptal davası açabilirler. Zira projeye kurul önünde itiraz mümkün değildir. İşletme projesinin yönetici tarafından hazırlanması durumunda kat maliklerine ve ilgililere bu proje tebliğ edilecektir. Tebliğ yapılanlar 7 gün içinde işletme projesine itiraz edebilirler. İtiraz süresi geçmiş olursa, o nedenle, başkasının yaptığı itiraza dayanarak, örneğin avans payının ödenmesinden kaçınılamaz. Bu bağlamda itiraz üzerine işletme projesinde yapılan değişiklik sonucu, itiraz etmeyenin fazla ödemede bulunduğu ortaya çıkarsa ödemekle yükümlü olduğu tutardan indirim için istemde bulunabilir. (1) İtirazları kat malikleri kurulunca değerlendirilip yerinde görülmezse işletme projesi kesinleşir. Şayet kurulca itiraz yerinde görülürse bu kez işletme projesini yeniden kendisi oluşturur. Artık kesin olan işletme projesi itiraz edene bildirir. Ancak bu kez tebligat yapılmaması kesinleşmeye engel teşkil etmez. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. Bunun nedeni yönetim giderlerin gecikmeksizin alınabilmesi, işlerin aksaklığa uğramadan yürütülebilmesidir. Kesinleşmiş işletme projesi ile kat malikleri kurulunun giderlerle ilgili kararları da noterlikçe düzenlenmiş senet veya resmi belge gibi işlem göreceğinden, borçlunun ibraz edeceği ödemeye ilişkin eş değerde bir belge olmadıkça yaptığı itiraz, başkaca araştırma yapılmaksızın kaldırılacak ve icra devam edecektir. Bu belgeler olmaksızın yapılan icra takiplerinde ise (İİK 67) borçlunun itirazı halinde icra takibinde bulunan kişi alacağı ispatla yükümlüdür. Yukarıda da değinildiği üzere avansın kolayca tahsili için işletme projesi ve bu konudaki kat malikleri kurulu kararı borç ikrarını içeren resmi senet niteliğindedir. Ne var ki işletme projesi yöntemince tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olmadıkça bu niteliğe haiz değildir. Bu nedenle tebligat ve itiraz gerçekleştiğinde kararın kat malikleri kurulunca incelenmesine ilişkin yönteme uyulması önemlidir. (2)

 

C. KMK’ya göre Yöneticinin Sorumluluğu (Madde 38 ve 39)


1. Yöneticinin Kat Maliklerine Karşı Sorumluluğu

 

Yöneticinin sorumluluğuna KMK m. 38 ‘de yer verilmiştir. Madde 38’e göre “Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.” Kat malikleri kurulu toplantısı ve kararlarının iptali davasında husumet, Kat Mülkiyeti Kanunu 38. Maddesine 14.11.2007 ve 5711 sayılı yasayla eklenen fıkradan da açıkça görüleceği üzere kat maliklerini temsilen yöneticiye karşı yöneltilmelidir. 5711 sayılı Kanun değişikliği öncesinde yöneticinin, aynı zamanda kat maliki olmaması halinde davalı olarak gösterilmesinin imkansızlığı nedeniyle yöneticinin davalı olarak gösterildiği iptal davaları reddedilmekte, yöneticinin aynı zamanda kat maliki olması halinde ise, karara katılan kat maliklerinin de davaya katılması sağlanmaktaydı. Ancak kanun değişikliği ile anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili işlerde KMK madde 38 hükmü ile açıkça kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilebileceği düzenlenmiş olduğundan değişiklik sonrası itibari ile kat malikleri yöneticiye husumet yöneltilebilecektir. Uygulamada kat maliklerinin sayısının epey fazla olduğu düşünüldüğünde 38. Maddenin yerindeliği bir kez daha anlaşılacaktır. Yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisi sayıldığından, yöneticinin kat maliklerine karşı sorumluluğu bir vekilin sorumluluğu gibidir. Nitekim Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/11065 E. Ve 2018/1400 K. Ve 26.02.2018 T. Kararında yöneticinin, site yöneticiliği yaptığı döneme ilişkin yönetimle ilgili eylem ve işlemlerinden kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğuna değinilmiştir. Önemle değinilmelidir ki, yöneticinin vekil sorumluluğu yönetim planı ve Kanunda belirtilen işlerle sınırlıdır. Vekil gibi olmak yöneticiye, yönetim görevlerini kat malikleri adına yaptırmak yetkisi verir. Yönetici, yönetim planının, kat malikleri kurulunun ve kanunun kendisine yüklediği görevleri normal koşullarda kendisinden beklenebilecek olan özenle yapmak durumundadır. (3) Özen yükümlülüğüne uygun davranan yönetici görevi nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan kişisel olarak sorumlu değildir. Meğer ki yönetici özen yükümlülüğüne kasten aykırı davranmamış olsun.  Görevini kişisel çıkarları doğrultusunda kullanması halinde yöneticinin bu davranışı TCK kapsamında hizmet sebebiyle görevi kötüye kullanmaya girmektedir. Ayrıca yöneticinin cezai sorumluluğu, somut olaya göre araştırılarak belirlenmelidir. Örneğin site havuzunda boğulma neticesinde birinin ölmesi halinde yönetici, taksirle öldürme suçundan dolayı TCK 85. madde hükümleri gereği sorumlu olacaktır. Bu nedenlerle yöneticilerin sorumluluklarına gereği gibi yerine getirmeleri son derece önemlidir.


2. Yöneticinin Sorumluluğunun Yaptırımı ve Tazminat


Yöneticinin kasten veya ihmaliyle uğranılan zararı, zimmetine para geçirmesi nedeniyle kat maliklerinden herhangi biri zararın tazmini için yönetici aleyhine hukuki yollara başvurabilir. Nitekim davacı kat malikinin arsa payı önemsenmeksizin dava tüm kat malikleri adına görülür. Tazminatta anataşınmazın hesabına girecektir. Yöneticinin kat maliklerine karşı sorumluluğunun vekil gibi olduğu hususu kanunla açık olarak düzenlenmiş olmasına karşı, yöneticinin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu hakkında ise herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yöneticinin kat malikleri haricinde üçüncü kişilere karşı eylemlerinden kaynaklanan sorumluluğu haksız fiil sorumluluğu kapsamında değerlendirilmelidir. Apartman yöneticisinin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunda kusur sorumluluğuna gidilebilecektir. Bunun yanında da gerekli şartlar oluştuğunda ise Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunda özel olarak düzenlenmiş bulunan kusursuz sorumluluk türlerine gidilebileceği kanaatindeyiz. (4) Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki yöneticilik döneminde usulsüz yapılan harcamalar sebebiyle zimmetine para geçiren yöneticinin sorumluluğu kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olsa dahi bu onu sorumluluktan kurtarmaz. Nitekim Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/10204 E., 2016/10114 K. 27.06.2016 Tarihli kararı da yöneticiliği döneminde usulsüz harcamalar yapıp zimmetine para geçirdiği öne sürülen site yöneticisinin, kat malikleri genel kurulunca ibra edilmiş olması, onu kat maliklerine karşı sorumluluktan kurtarmayacağı yönündedir.


3. Yöneticinin İptal davasını Duyurma Sorumluluğu

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 38. Maddesine 14.11.2007 ve 5711 sayılı yasayla eklenen fıkra gereği yönetici kat malikleri kurulu kararının iptaline dair davayı kat maliklerine duyurmakla sorumludur. Burada duyurunun nasıl yapılacağına ilişkin kanunda herhangi bir şekil ön görülmemiştir. O halde yönetici Tebligat Kanunu Ek-1 de öngörülen kurallara göre tebliğ ederek, doğrudan ilgiliye imzalattırma usulüyle veya pano vb. asılarak ilan yoluyla duyurusunu gerçekleştirebilir.


4. Hesap Verme Yükümlülüğü (Madde 39)

 

Yönetici yaptığı harcamalarla ilgili olarak kat maliklerine hesap vermek zorundadır. Zira yönetici kat maliklerine karşı vekil gibi sorumludur. KMK madde 39’a göre “Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.” Yöneticinin hesap verme yükümlülüğüne uymadığı veya kat maliklerince bu hesap verme yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin düşünülmesi halinde yöneticinin dönem sonunda ibra edilmemesi gündeme gelir. Bu da kat maliklerinin yönetici aleyhine hukuki yollara başvurmasına neden olabilir. Yine burada da hakimin müdahalesi yoluna gidilmesi mümkündür.D. KMK’ya Göre Yöneticinin Hakları (Madde 40)


Vekil gibi sorumlu olan yönetici, kural olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. (Değişik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Şüphesiz bu haklar yönetici sıfatıyla sahip olduğu haklarla sınırlıdır. Bu konu kapsamında ele alınabilecek bir diğer önemli husus ise; yönetim plânında, kat malikleri kurulu kararlarında yahut kat mülkiyetinde yerleşmiş uygulamaya göre yöneticiliğin kat malikleri arasında sırayla yapılacağı öngörülmüş ve sırası gelen kat malikleri yöneticilik yapmaktan kaçınmaktaysa; görevden kaçınan bu kat maliklerinin dışarıdan atanacak yöneticiye ödenecek ücretten sorumlu tutulabilmesi imkanıdır. Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi 3748 E., 5893 K. Ve 11/07/2006 tarihli kararında özellikle yönetim planı incelenerek sırası gelmesine rağmen yöneticilik görevinden kaçınan kat maliklerini bağlayıp bağlamadığı saptandıktan sonra yöneticilik sırası gelen davalının yöneticiliği kabul etmeme sebebi ile ücret karşılığı atanan yöneticinin ücretini vermesi konusunda karar verebileceğine hükmetmiştir. (5)II - SONUÇ

 

Kat Mülkiyeti Kanununda yöneticinin atanması, görevleri, sorumluluğu ve hakları madde 34,35,36,37,38 ve 39 ile düzenlenmiştir. Zira KMK’da düzenlenen maddeler doğrultusunda yöneticiliğe aday olunması ve maliklerce yine bu doğrultuda yönetimin seçilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle kat mülkiyetinde kuşkusuz yöneticilik sıfatının, bu sıfatın getirdiği yükümlülüklerin ve sahip olunan hakların bilinmesi anataşınmazın idaresi ve yönetilmesi bakımından büyük önem arz eder.


Yazar / Antalya Barosu

Av. Fatma SARIKaynakça


1. KARAHASAN, Mustafa Reşit. Mülkiyet- Kat Mülkiyeti Hukuku. İstanbul : Beta Basım, 1999.


2. GERMEÇ, Mahir Ersin. Kat Mülkiyeti Hukuku. Ankara : Seçkin Yayıncılık, 2014. s. 1004.


3. ÜNER ER, Berna Canan. Kat Mülkiyetinde Yönetim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk AnaBilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kayseri :  2018. s. 77.


4. AY, Şeyma. Kat Mülkiyeti Kanununda Apartman Yöneticisinin Sorumluluğu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. İzmir : 2018. s. 33.


5. İPEK, Umut. Kat Mülkiyetinde Yöneticinin Hukuki Sorumluluğu. Türkiye Cumhuriyeti Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı. Mersin :  2022. s. 83.

66 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page